Regler for utstillere

1. Påmelding/fakturering/betaling
Påmelding til Grundsetmartn blir ikke registrert før fullstendig registreringsskjema er levert. Faktura på påmeldingsavgift, standleie, strøm og evt overnatting vil bli sendt ut innen 14 dager etter at registreringskjema er mottatt av oss med forfall på 14 dager. Ved avmelding etter 26. februar vil standleie bli innkrevd. Om ikke denne betales vil utestående overført til Svea Finans for innkreving. Dere vil ikke få utlevert stand før faktura er betalt! Ingen utstillere vil få tildelt plass før standleie er betalt.

2. Avbestilling
Bestilt plass på Grundsetmartn som ikke er avbestilt senest 26. februar, må betales fullt ut. Ved gyldig avbestilling refunderes all innbetalt avgift. Om utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst, godtgjør Grundsetmartn ingen refusjon av innbetalt avgift.

3. Plassering
Grundsetmartn er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og en harmonisk sammensetning av boder/stands. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Grundsetmartn, samt foreta den plassering vi finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. Ansiennitet på Grundsetmartn vil også bli tillagt vekt.

4. Videresalg av tildelt plass
Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt.

5. Ankomst/avreise
Utstillere skal ved ankomst kontakte messekontakten for å få anvist standplass. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl 10.00 på åpningsdagen, kan fritt disponeres av Grundsetmartn dersom ikke spesiell avtale foreligger.

6. Opptreden
Grundsetmartn krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter pålegg gitt av Grundsetmartn. Dette kan blant annet gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand.

7. Avfall
Det er utstillers eget ansvar å holde det rent og ryddig rundt sin egen stand. Eget avfall skal plasseres i anviste containere. Dersom dette ikke gjøres tilfaller et gebyr pålydende 500,- for håndtering av dette. Dette vil bli fakturert i etterkant av dagene.

8. Kontrollører
For å påse at de pålegg og retningslinjer som er beskrevet ovenfor og at utstiller holder seg innenfor de forutsetninger som er lagt med påmeldingen, engasjeres det egne kontrollører. Disse er tillagt fullmakt til å gi pålegg etter gitte retningslinjer og forskrifter, samt å bortvise utstillere som nekter å rette seg etter disse.

9. Ansvar
Grundsetmartn er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøyer eller lignende. Utstiller må eventuelt selv forsikre sine varer og utstyr.

10. Næringsmiddel
Varer som ikke er registrert på registreringsskjema tillates ikke omsatt under Grundsetmartn. Candy-floss, baconsnacks, popkorn og gassballonger tillates ikke solgt under arrangementet. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må selv sørge for å søke Mattilsynet i Elverum om godkjenning for salg av næringsmidler. Dersom denne godkjenning ikke foreligger, kan det føre til bortvisning fra Grundsetmartn. Hver utstiller må føre kassedagbok eller ha kassaapparat i forhold de retningslinjer som ligningsmyndighetene har fastsatt.

11. Andre forskrifter
Foruten disse bestemmelser gjelder politivedtektene for Elverum kommune, og forskrift om handel utenom fast utsalgssted for Elverum kommune. Brudd på ett eller flere av ovenstående punkt, eller dersom ordensmessige forhold gjør at det er uønsket at salg eller utstilling fortsetter, vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Grundsetmartn. I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift.

12. Brannforebyggende

Grundsetmartn har fokus på at arrangementet skal være mest mulig trygt og sikkert både for utstillere og publikum. Det vil si at vi vil holde risikoen på et akseptabelt lavt nivå og har fokus på brannforebygging. Alle utstillere aktivitet skal ha med seg egnede slukkemidler.

Følgende brannklasser benyttes:

Klasse A – brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

Klasse B – brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.

Klasse C – brann i gasser som propan, butan, metan etc.

Klasse F – brann i matoljer

Bålpanner og grill:

·       Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver, skum- eller vannapparat på minst 9 liter eller 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A som tåler frost.

Matlaging med frityr/matoljer:

·       Brannslukker skum/frityr 6 liter ABF

Grillpanner med propangass (LPG):

·       Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver

I tillegg utstillere som benytter propangass (LPG) sørge for at utstyr, slange og regulator er i forskriftsmessig stand. Propanslanger skal være av propanbestandig materiale og største tillatte slangelengde (fra påkobling utstyr og regulator) er 1,5 meter. Skift slange hvert 3. år. Se for øvrig Gassvettreglene.